Disclaimer

Hoewel Biedplaats.nl de grootste zorg heeft besteed aan de volledigheid en correctheid van de informatie op de website, kan zij niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Biedplaats.nl aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

In geen geval kan Biedplaats.nl aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van de website (inclusief geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer).

Biedplaats.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Biedplaats.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.